apolymansi ploion

3.3 – Απολύμανση των φορτίων και περιβάλλει

Ημερομηνία έναρξης: 27-05-2008

3.3.1 – Υποκαπνισμός με αερισμό (εξαερισμός) στο λιμάνι .

3.3.1.1 Ο υποκαπνισμός και ο αερισμός (αερισμός) των άδειων φορτίων πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα σε λιμένα (δίπλα ή σε αγκυροβόλιο). Τα πλοία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εγκαταλείπουν το λιμάνι μέχρις ότου ληφθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από το φυσικό αέριο από τον υπεύθυνο του υποκαπνιστή.

3.3.1.2 Πριν από την εφαρμογή των υποκαπνιστών στα φορτία, το πλήρωμα πρέπει να εκφορτωθεί και να παραμείνει στην ξηρά μέχρι το πλοίο να πιστοποιηθεί γραπτώς από τον υπεύθυνο του υποκαπνιστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πρέπει να τοποθετείται ένας φύλακας για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη επιβίβαση ή επιβίβαση και οι προειδοποιητικές πινακίδες θα πρέπει να προβάλλονται εμφανώς σε διάδρομους και εισόδους σε καταλύματα. Ένα δείγμα ενός τέτοιου προειδοποιητικού σήματος παρατίθεται στο προσάρτημα 2.

3.3.1.3 Ο επιδιορθωμένος υποκαπνιστής πρέπει να διατηρείται καθ ‘όλη τη διάρκεια του καπνίσματος και μέχρις ότου το πλοίο κηρυχθεί απαλλαγμένο από φυσικό αέριο.

3.3.1.4 Στο τέλος της περιόδου υποκαπνισμού ο υποκαπνιστής θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το υποκαπνιστικό είναι διασκορπισμένο.Εάν τα μέλη του πληρώματος καλούνται να βοηθήσουν σε τέτοιες ενέργειες, για παράδειγμα σε άνοιγμα καταπακτών, θα πρέπει να τους παρέχεται επαρκής αναπνευστική προστασία και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες που δίδονται από τον υπεύθυνο του υποκαπνιστή.

3.3.1.5 Ο υπεύθυνος του υποκαπνιστή πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον πλοίαρχο σχετικά με τους χώρους που θεωρούνται ασφαλείς για την επανεισαγωγή από τα βασικά μέλη του πληρώματος πριν από τον αερισμό του πλοίου.

3.3.1.6 Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος υποκαπνιστής θα πρέπει να παρακολουθεί, καθ ‘όλη τη διάρκεια των περιόδων υποκαπνισμού και αερισμού, χώρους στους οποίους επιτρέπεται να επιστρέφει το προσωπικό. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή υπερβαίνει τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που καθορίζονται από τους κανονισμούς του κράτους σημαίας, τα μέλη του πληρώματος πρέπει να εκκενωθούν από την περιοχή έως ότου οι μετρήσεις δείξουν ότι η επαναχρησιμοποίηση είναι ασφαλής.

3.3.1.7 Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων επί του πλοίου μέχρις ότου προσδιοριστούν όλα τα μέρη του πλοίου χωρίς αέριο, αφαιρούνται τα προειδοποιητικά σήματα και εκδίδονται πιστοποιητικά εκκαθάρισης από τον υπεύθυνο υποκαπνιστή.

3.3.1.8 Τα πιστοποιητικά εκκαθάρισης πρέπει να εκδίδονται μόνο όταν οι δοκιμές δείχνουν ότι όλα τα απομένοντα υποκαπνιστικά έχουν διασκορπιστεί από άδειεςαποθήκες φορτίου και από παρακείμενους χώρους εργασίας και έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε υπολειμματικό υποκαπνιστικό υλικό.

3.3.1.9 Η είσοδος σε χώρο υπό υποκαπνισμό δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιηθεί εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν είναι απαραίτητη η είσοδος, πρέπει να εισέλθει ο υπεύθυνος υποκαπνιστή και τουλάχιστον ένα άλλο άτομο, καθένας από τους οποίους φέρει κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο υποκαπνιστικό και μια ζώνη ασφαλείας και ζώνη ασφαλείας. Κάθε γραμμή σωτηρίας πρέπει να προσφέρεται από ένα άτομο εκτός του χώρου, το οποίο θα πρέπει να είναι εξίσου εξοπλισμένο.

3.3.1.10 Εάν ένα πιστοποιητικό εκκαθάρισης δεν μπορεί να εκδοθεί μετά τον υποκαπνισμό του φορτίου σε λιμένα, πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 3.3.2.

03.03.02 Ο υποκαπνισμός συνεχίστηκε κατά τη διαμετακόμιση
Ημερομηνία έναρξης: 27-05-2008

3.3.2 – Ο υποκαπνισμός συνεχίστηκε κατά τη μεταφορά

3.3.2.1 Ο μεταφερόμενος υποκαπνισμός πρέπει να διεξάγεται μόνο κατά την κρίση του πλοιάρχου. Αυτό πρέπει να γίνει σαφώς κατανοητό από τους ιδιοκτήτες, τους ναυλωτές και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη όταν εξετάζουν τη μεταφορά φορτίων που ενδέχεται να μολυνθούν. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιλογών υποκαπνισμού. Ο πλοίαρχος πρέπει να γνωρίζει τους κανονισμούς της διοίκησης του κράτους σημαίας όσον αφορά τον υποκαπνισμό κατά τη διέλευση. Η εφαρμογή της διαδικασίας πρέπει να γίνεται με τη συμφωνία της διοίκησης του κράτους του λιμένα. Η διαδικασία μπορεί να εξεταστεί σε δύο κατηγορίες:

 1. υποκαπνισμός στον οποίο η επεξεργασία συνεχίζεται σκόπιμα σε σφραγισμένο χώρο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού και στην οποία δεν πραγματοποιήθηκε αερισμός πριν από την πλεύση. και
 2. όταν υπάρχει κάποιος αερισμός πριν από την πλεύση, αλλά δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εκκαθάρισης για το φορτίο ή τα φορτία λόγω του υπολειπόμενου αερίου και το (τα) περίβλημα (-α) έχει επανασφραγιστεί πριν από την ιστιοπλοΐα.

3.3.2.2 Πριν από την απόφαση για την ιστιοπλοΐα με μια λαβή (ες) υποκαπνισμό φορτίου γίνεται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, λόγω των συνθηκών λειτουργίας, οι συνθήκες που περιγράφονται στο 3.3.2.1.2 μπορεί να προκύψουν κατά λάθος, για παράδειγμα, ένα πλοίο μπορεί να απαιτείται να πλέουν σε χρόνο νωρίτερα από ό, τι αναμενόταν όταν ξεκίνησε ο υποκαπνισμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι τόσο μεγάλοι όσο ο προγραμματισμένος υποκαπνισμός κατά τη διέλευση και πρέπει να τηρούνται όλες οι προφυλάξεις στις ακόλουθες παραγράφους.

3.3.2.3 Πριν ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν πρέπει να διεξαχθεί η επεξεργασία υποκαπνισμού στον λιμένα και να συνεχιστεί στη θάλασσα πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις.
Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος (συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού) που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση (βλέπε 3.3.2.6) θα πρέπει να οριστούν ως εκπαιδευμένοι εκπρόσωποι του κυβερνήτη που είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συνθηκών διαμονής, μηχανοστασίου και άλλων χώρων εργασίας συντηρείται μετά την παράδοση αυτής της ευθύνης στον πλοίαρχο (βλέπε 3.3.2.12) · και
 2. οι εκπαι- δευμένοι εκπρόσωποι του πλοιάρχου θα πρέπει να ενημερώσουν το πλήρωμα πριν από την πραγματοποίηση υποκαπνισμού και να ικανοποιήσουν τον υπεύθυνο καπνιστή ότι αυτό έχει γίνει.

3.3.2.4Τα άδεια φορτία πρέπει να επιθεωρούνται και / ή να ελέγχονται για διαρροή με όργανα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή σφράγιση πριν ή μετά τη φόρτωση. Ο υπεύθυνος υποκαπνιστή, συνοδευόμενος από εκπαιδευμένο εκπρόσωπο του πλοιάρχου ή ενός αρμόδιου προσώπου, θα πρέπει να καθορίσει εάν το φορτίο που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία να είναι ή να μπορεί να κατασκευάζεται επαρκώς αεριοστεγώς για να αποφευχθεί η διαρροή του υποκαπνιστικού στα καταλύματα, στα μηχανοστάσια και άλλους χώρους εργασίας στο πλοίο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε πιθανά προβληματικά πεδία, όπως συστήματα υδροσυλλεκτών και φορτίου.Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ή / και της δοκιμής, ο υπεύθυνος υποκαπνιστή πρέπει να παράσχει στον πλοίαρχο για τη διατήρησή του μια υπογεγραμμένη δήλωση ότι η επιθεώρηση ή / και η δοκιμή έχει εκτελεστεί, ποιες διατάξεις έχουν ληφθεί και ότι το φορτίο είναι ή μπορεί να γίνει ικανοποιητική για υποκαπνισμό.

3.3.2.5. Τα καταλύματα, τα μηχανοστάσια, οι περιοχές που προορίζονται για ναυσιπλοΐα του πλοίου, οι χώροι εργασίας και τα καταστήματα που επισκέπτονται συχνά, όπως οι χώροι κεφαλής πρόβλεψης, δίπλα στα φορτία που υπόκεινται σε υποκαπνισμό υπό διαμετακόμιση, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με διατάξεις του σημείου 3.3.2.13. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ελέγχους ασφαλείας της συγκέντρωσης αερίων σε προβληματικές περιοχές που αναφέρονται στο σημείο 3.3.2.4.

3.3.2.6 Πρέπει να παρέχονται οι εκπαιδευμένοι εκπρόσωποι του κυβερνήτη που ορίζονται στο σημείο 3.3.2.3 και να είναι εξοικειωμένοι με:

 1. τις πληροφορίες στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας · και
 2. τις οδηγίες χρήσης, π.χ. στην ετικέτα ή στην ίδια συσκευασία υποκαπνισμού, όπως οι συστάσεις του κατασκευαστή υποκαπνιστών σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσης του υποκαπνιστικού στον αέρα, τη συμπεριφορά και τις επικίνδυνες ιδιότητές του, τα συμπτώματα δηλητηρίασης, τις σχετικές πρώτες βοήθειες και την ειδική ιατρική περίθαλψη και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

3.3.2.7 Το πλοίο πρέπει να φέρει:

 1. εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων και επαρκή νέα παραδόσεις αντικειμένων υπηρεσίας για τα εν λόγω υποκαπνιστικά μέσα, όπως απαιτείται από το σημείο 3.3.2.12, καθώς και οδηγίες για τη χρήση του και τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που καθορίζονται από τους κανονισμούς του κράτους σημαίας για ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
 2. οδηγίες σχετικά με τη διάθεση υπολειμμάτων καπνιστικού υλικού.
 3. τουλάχιστον τέσσερα σύνολα κατάλληλου εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος · και
 4. αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης του Οδηγού Ιατρικής Πρώτων Βοηθειών για Χρήση σε Ατυχήματα που αφορούν Επικίνδυνα Αγαθά (MFAG), συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

3.3.2.8 Ο υπεύθυνος του υποκαπνιστή πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον πλοίαρχο τους χώρους που περιέχουν το φορτίο που πρόκειται να απολυμανθεί καθώς και οποιουσδήποτε άλλους χώρους που θεωρούνται μη ασφαλείς για να εισέλθουν κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υποκαπνιστικού, ο επιτόπου υποκαπνιστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι περιβάλλοντες χώροι ελέγχονται για ασφάλεια.

3.3.2.9 Εάν τα φορτία φορτίου πρόκειται να υποκαπνιστούν κατά τη μεταφορά:

 1. Μετά την εφαρμογή του υποκαπνιστικού, πρέπει να διενεργηθεί ένας αρχικός έλεγχος από τον υπεύθυνο του υποκαπνιστή μαζί με εκπαιδευμένους αντιπροσώπους του πλοιάρχου για τυχόν διαρροές οι οποίες αν ανιχνευθούν πρέπει να σφραγιστούν αποτελεσματικά. Όταν ο πλοίαρχος είναι πεπεισμένος ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι προφυλάξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3.3.2.1 έως 3.3.2.12 (ανατρέξτε στη λίστα ελέγχου μοντέλου στο προσάρτημα 3) τότε το σκάφος μπορεί να πλεύσει.Διαφορετικά, πρέπει να ακολουθούνται οι διατάξεις που περιγράφονται στα σημεία 3.3.2.9.2 ή 3.3.2.9.3.Εάν δεν πληρούνται οι διατάξεις του σημείου 3.3.2.9.1:
 2. Μετά την εφαρμογή των καπνιστών, το πλοίο θα πρέπει να καθυστερεί στο λιμάνι παράλληλα με κατάλληλη θέση ή θέση αγκυροβόλησης για χρονικό διάστημα που να επιτρέπει στο αέριο που περιέχεται στις δεξαμενές φορτίου να φθάσει σε επαρκώς υψηλές συγκεντρώσεις για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου έχουν εφαρμοσθεί υποκαπνιστικά μέσα σε στερεή ή υγρή μορφή τα οποία μπορεί να απαιτούν μακρά περίοδο (κανονικά από 4 έως 7 ημέρες εκτός εάν χρησιμοποιείται ανακυκλοφορία ή παρόμοιο σύστημα διανομής) για να φθάσουν σε τέτοια υψηλή συγκέντρωση, μπορεί να ανιχνευθεί. Εάν εντοπιστούν διαρροές, το πλοίο δεν θα πρέπει να πλεύσει μέχρι να προσδιοριστεί και να εξαλειφθεί η (οι) πηγή (οι) αυτών των διαρροών. Αφού βεβαιωθεί ότι το πλοίο είναι σε ασφαλές μέρος για να πλεύσει, δηλαδή δεν υπάρχουν διαρροές αερίου, ο υπεύθυνος του υποκαπνιστή πρέπει να παράσχει στον πλοίαρχο γραπτή δήλωση ότι:.2.1 το αέριο στο συγκρότημα (τα) φορτίου έχει φθάσει σε επαρκώς υψηλές συγκεντρώσεις για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροές ·.2.2 οι χώροι που είναι γειτονικοί με την κατεργασμένη (-ες) υποδοχή (-ες) φορτίου έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί χωρίς φυσικό αέριο · και.2.3 ο εκπρόσωπος του πλοίου είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού ανίχνευσης αερίων.ή:
 3. Μετά την εφαρμογή των υποκαπνιστών και αμέσως μετά την πλεύση του πλοίου, ο επιτόπου υποκαπνιστής θα πρέπει να παραμείνει επί του σκάφους για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να επιτρέψει στο αέριο στο χώρο αποθήκευσης φορτίου υποκαπνισμού ή χώρους να φτάσει σε επαρκώς υψηλές συγκεντρώσεις για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροή , ή μέχρις ότου αποφορτιστεί το απολυθέν φορτίο (βλέπε 3.3.2.20), όποιο από τα δύο είναι μικρότερο, για να ελέγξει και να διορθώσει τυχόν διαρροές αερίου. Πριν από την αναχώρησή του από το πλοίο, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το πλοίο βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση, δηλαδή δεν υπάρχουν διαρροές αερίου και πρέπει να παρέχει στον πλοίαρχο γραπτή δήλωση ότι οι διατάξεις των σημείων 3.3.2.9.2.1, 3.3 .2.9.2.2 και 3.3.2.9.2.3.

3.3.2.10 Κατά την εφαρμογή του υποκαπνιστικού, ο υπεύθυνος υποκαπνιστής πρέπει να τοποθετεί προειδοποιητικά σήματα σε όλες τις εισόδους σε χώρους που έχουν κοινοποιηθεί στον πλοίαρχο όπως στο σημείο 3.3.2.8. Αυτά τα προειδοποιητικά σήματα πρέπει να υποδεικνύουν την ταυτότητα του υποκαπνιστικού και την ημερομηνία και την ώρα του υποκαπνισμού. Ένα δείγμα ενός τέτοιου προειδοποιητικού σήματος παρατίθεται στο προσάρτημα 2.

3.3.2.11 Σε κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του υποκαπνιστικού, ο υπεύθυνος υποκαπνιστή, συνοδευόμενος από έναν εκπρόσωπο του πλοιάρχου, πρέπει να ελέγχει ότι τα καταλύματα, οι χώροι μηχανών και οι άλλοι χώροι εργασίας παραμένουν απαλλαγμένοι από βλαβερές συγκεντρώσεις αερίου.

3.3.2.12 Κατά την εκπλήρωση των συμφωνημένων αρμοδιοτήτων του, ο υπεύθυνος υποκαπνιστή πρέπει να παραδώσει επισήμως στον πλοίαρχο γραπτή ευθύνη για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών σε όλους τους χώρους που καταλαμβάνει. Ο υπεύθυνος υποκαπνιστή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίων και αναπνευστικής προστασίας που μεταφέρεται στο πλοίο είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι διαθέσιμες επαρκείς νέες προμήθειες αναλώσιμων ειδών που επιτρέπουν τη δειγματοληψία όπως απαιτείται στο σημείο 3.3.2.13.

3.3.2.13 Ο έλεγχος ασφάλειας της συγκέντρωσης αερίου σε όλες τις κατάλληλες θέσεις, που θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 3.3.2.5, θα πρέπει να συνεχίζεται καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τουλάχιστον ανά οκτάωρο διαστήματα ή συχνότερα, εάν το συμβουλεύει ο καπνιστής- χρέωση. Αυτές οι ενδείξεις πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο πλοίου.

3.3.2.14 Εκτός από ακραίες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το φορτίο να είναι σφραγισμένο για υποκαπνισμό κατά τη διέλευση δεν πρέπει ποτέ να ανοίξει στη θάλασσα ή να εισέλθει. Εάν η είσοδος είναι επιτακτική, πρέπει να εισέλθουν τουλάχιστον δύο άτομα, φορώντας επαρκή εξοπλισμό προστασίας και μια ζώνη ασφαλείας και ζώνη ασφαλείας που προσφέρεται από ένα άτομο εκτός του χώρου, εξοπλισμένο με προστατευτικές, αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές.

3.3.2.15 Εάν είναι απαραίτητο να αερίζεται ένα φορτίο φορτίου ή να κατέχει, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση υποκαπνιστών σε καταλύματα ή χώρους εργασίας. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά για το σκοπό αυτό. Εάν η συγκέντρωση αερίου στις περιοχές αυτές υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που καθορίζονται από τους κανονισμούς του κράτους σημαίας, πρέπει να εκκενωθούν και να συγκρατηθεί εκ νέου το κάδο φορτίου ή το φορτίο. Εάν μια δεξαμενή φορτίου επανασφραγίζεται μετά τον εξαερισμό, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι απολύτως αέριο και πρέπει να γίνουν δοκιμές και να ληφθούν κατάλληλες προφυλάξεις πριν από την είσοδο.

3.3.2.16 Πριν από την άφιξη του πλοίου, κατά κανόνα τουλάχιστον 24 ώρες πριν, ο πλοίαρχος πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού και τους λιμένες για την πραγματοποίηση του υποκαπνισμού υπό διαμετακόμιση. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υποκαπνιστή, την ημερομηνία υποκαπνισμού, τα κάγκελα φορτίου που έχουν υποστεί υποκαπνισμό και εάν έχει αρχίσει ο εξαερισμός. Κατά την άφιξη στο λιμένα εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες όπως απαιτούνται στα σημεία 3.3.2.6.2 και 3.3.2.7.2.

3.3.2.17 Κατά την άφιξη στο λιμένα απαλλαγής, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις των χωρών υποδοχής όσον αφορά τον χειρισμό φορτίων υποκαπνισμένου φορτίου. Πριν από την είσοδο φορτίου υποκαπνισμένου φορτίου, εκπαιδευμένο προσωπικό από εταιρεία υποκαπνισμού ή άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα, που φέρουν αναπνευστική προστασία, θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τους χώρους για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού. Οι τιμές που παρακολουθούνται πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο πλοίου. Σε περίπτωση ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης, ο πλοίαρχος μπορεί να αρχίσει τον εξαερισμό των κατόχων φορτίου με υποκαπνισμό υπό τους όρους του σημείου 3.3.2.15, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού επί του σκάφους. Εάν αυτή η επιχείρηση πρόκειται να γίνει στη θάλασσα, ο πλοίαρχος πρέπει να αξιολογήσει τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες πριν προχωρήσει.

3.3.2.18 Πρέπει να διεξάγεται μόνο η μηχανική εκφόρτωση που δεν απαιτεί την είσοδο προσωπικού στο φορτίο φορτίου τέτοιων φορτίων με υποκαπνισμό. Ωστόσο, όταν η παρουσία προσωπικού στο φορτίο φορτίου είναι απαραίτητη για τον χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού εκφόρτωσης, πρέπει να διεξάγεται συνεχής παρακολούθηση των χώρων υποκαπνισμού για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού. Όταν είναι απαραίτητο, το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή αναπνευστική προστασία.

3.3.2.19 Κατά τη διάρκεια των τελικών σταδίων εκφόρτωσης, όταν είναι απαραίτητο να εισέλθει το προσωπικό στα φορτία των φορτίων, η είσοδος θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο μετά από επαλήθευση ότι τα εν λόγω φορτία δεν είναι φυσικό αέριο.

3.3.2.20 Μετά την ολοκλήρωση της απόρριψης και όταν το πλοίο είναι απαλλαγμένο από υποκαπνιστικά μέσα και έχει πιστοποιηθεί ως τέτοιο, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα προειδοποιητικά σήματα. Κάθε ενέργεια σχετικά με το θέμα αυτό πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο πλοίου.